Echecs.net   Annuaire WebEchecs.net
| Proposer un site |
Rechercher  
Accueil :: Clubs :: Suède
 
Sites:14

Dalarnas - http://www.dalaschack.com/
Ligue
 
Fédération - http://www.schack.se/info/links.html
Clubs
 
Jämtland Härjedalens SF - http://www.lillsjon.net/~v67a/indexjamtlandharjedalenssf.html
Ligue
 
Malmö - http://w1.401.telia.com/~u40106905/
Ligue
 
MiniMonrad - http://hem.passagen.se/melki9/minimonrad.htm
 
Nordvästra Skånes - http://www.nvssf.com/
Ligue
 
Roslagens - http://roslagsschack.com/
Ligue
 
Skånes - http://home2.swipnet.se/~w-21397/
Ligue
 
Skara SS - http://home.swipnet.se/Skara_SS/
 
Smålands - http://smsf.just.nu/
Ligue
 
Sollentuna Schackklubb - http://www.sollentunaschack.com/
Sollentuna Schackklubb
 
Stockholms schackförbund - http://www.stockholmschack.nu/
Ligue
 
Tolita Schackklubb - http://hem.passagen.se/tolitask/
 
Västerviks Allmänna Schackklubb - Internettidning © 2002 - http://www.boken.org/vask/
Välkommen till Västerviks Allmäna Schackklubb
 
 
©WebEchecs.net - info@echecs.net